privacyverklaring

Leynel V.O.F respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, hun doel en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Totdat je het gebruik van cookies en andere volgsystemen op de website accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Door deze website te blijven bezoeken, accepteert je de volgende gebruiksvoorwaarden. De huidige versie van het privacybeleid die beschikbaar is op de website is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 1. Website (hierna ook “De website”): www.leynel.com
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Leynel V.O.F., gevestigd te Almere, KvK-nummer: 60312025

Toegang tot de website en gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website of de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden, noch voor commerciële aanbiedingen, en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn wettelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Indien de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of het afzien van juridische stappen.

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder te allen tijde:

 1. de toegang van een bepaalde categorie bezoekers tot de gehele of een deel van de website opschorten, onderbreken of beperken.
 2. alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette
 3. De website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te kunnen voeren.
De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of één van zijn functionaliteiten onbereikbaar is. De manier waarop je verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op internet. Je bent ook verantwoordelijk voor de websites en informatie die je op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen u:
 
 • vanwege het gebruik van de via internet toegankelijke website of diensten.
 • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid. De beheerder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die jezelf, derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. Je onthoudt zich naar aanleiding hiervan van elke actie tegen de beheerder.
Indien de beheerder naar aanleiding van uw gebruik van deze website betrokken raakt bij een geschil, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt en zal lijden op je te verhalen.

Uw gegevens worden verzameld door Leynel V.O.F. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische , economische, culturele of sociale identiteit.

 

De op de website verzamelde persoonsgegevens worden door de beheerder voornamelijk gebruikt voor het onderhouden van relaties met je en, indien nodig, voor het verwerken van uw bestellingen.

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage in en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerkingen, alsmede het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@leynel.com.
 2. Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop je je handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop je bereikbaar bent. Je ontvangt binnen 1 maand na het ingediende verzoek een reactie op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
 1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt vermoed en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens zijn niet langer beschikbaar. worden beschermd door de bepalingen van deze privacyverklaring.
 2. Indien bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke persoon het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het opvragen van de gegevens.

De gegevens die door de beheerder van de website worden verzameld, worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bepaald door de wet.

Aan de afbeeldingen behorende bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. Je commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Als je deze niet (meer) wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@leynel.com.
 2. Als je tijdens je bezoek aan de website persoonlijke gegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen of elk ander ongeoorloofd gebruik, evenals van elke handeling die de privacy van die persoon (personen) schendt. De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk in bovenstaande situaties.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, behoudens wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

× HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?