Algemene voorwaarden
hairconsult

 1. LEYNE V.O.F., gevestigd te Almere, KvK-nummer 60312025, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van de dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de (dienst)klant.
 3. De partijen zijn samen dienstverlener en ontvanger van diensten.
 4. De overeenkomst verwijst naar de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de dienstverlener.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat altijd inspanningsverplichtingen voor de dienstverlener, geen resultaatverplichtingen.
 1. De dienstklant stelt alle voor de uitvoering van de opdracht relevante informatie ter beschikking aan de dienstverlener.
 2. De serviceklant is verplicht alle gegevens en documenten die de serviceprovider meent nodig te hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen.
 3. De dienstklant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdracht ter beschikking gestelde gegevens en laat zich niet anders leiden.
 4. Dienstverlener vrijwaart dienstverlener voor alle schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het niet naleven van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.
 5. Indien en voor zover de dienstklant daarom verzoekt, zal de dienstverrichter de desbetreffende documenten terugsturen.
 6. Indien de dienstklant de door de dienstverlener gevraagde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt en de uitvoering van de opdracht daardoor vertraging oploopt, komen de hieruit voortvloeiende extra kosten en extra vergoedingen voor rekening van de dienstklant.
 1. De op aanbiedingen van dienstverlener vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van de diensten zijn gebaseerd op de meest recente prijslijst of gehanteerde prijzen van de dienstverlener. Fouten in de prijslijst zijn voorbehouden.
 3. Verhogingen van de dienstverlening die ten tijde van het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst door de dienstverlener niet konden worden voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. Ten aanzien van de dienstverlening komen partijen bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeen.
 5. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening afhankelijk van de omstandigheden worden bepaald op basis van de werkelijk bestede uren en het dienstverlenerstarief van de dienstverlener.
 6. Indien op basis van de werkelijk bestede uren geen tarief is overeengekomen, wordt voor de dienstverlening een richtprijs overeengekomen, waarbij de dienstverlener gerechtigd is hiervan af te wijken tot 10%. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger is, dient de dienstverlener de dienstklant tijdig te informeren waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. In dat geval heeft de dienstklant het recht om een gedeelte van de bestelling dat de richtprijs vermeerderd met 10% te boven gaat, te annuleren.
 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en/of uurlonen zijn gebaseerd op de op dat moment gehanteerde prijzen. De dienstverlener heeft te allen tijde het recht de aan de dienst in rekening te brengen vergoedingen aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en/of uurlonen worden zo spoedig mogelijk aan de dienstklant gecommuniceerd.
 1. De aanbiedingen van de dienstverlener zijn maximaal 1 dag geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is vermeld. Indien het aanbod niet binnen die termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
 1. Om de afspraak definitief te maken, dient het volledige bedrag van €10 + €0,95 transactiekosten te worden voldaan. 
 2. De aanbetaling dient te geschieden via de website: www.leynel.com.
 3. Nadat de betaling is voldaan en de serviceklant een bevestiging per e-mail heeft ontvangen, is de afspraak definitief.
 4. Zolang de betaling nog niet is voldaan, blijft de plek beschikbaar voor andere potentiële klanten. De klant die het eerst de aanbetaling betaalt is verzekerd van de plek.
 1. De dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De uitvoering vindt plaats nadat de klant de algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaard, nadat de volledige betaling van €10 is voldaan en na ontvangst van een bevestigingsmail aan de dienstafnemer met betrekking tot de afspraak.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de dienstafnemer dat de dienstverlener tijdig met de opdracht kan beginnen.
 1. De betaling van het consult  is niet restitueerbaar/verrekenbaar.
 2. Een afspraak (de datum en/of het tijdstip) kan niet gewijzigd worden. Afspraken kunnen alleen worden geannuleerd.
 3. Indien de klant de afspraak wenst te annuleren, dient dit minstens 1 uur voor de afspraak aan LEYNEL te worden meegedeeld. Dit kan door op de annuleringlink in de bevestigingsmail te drukken, een whatsapp bericht te sturen 0657301164 of een e-mail naar info@leynel.com te sturen.
 4. Indien de klant een nieuwe afspraak wil maken nadat een eerdere afspraak is geannuleerd, dient hij/zij opnieuw het volledige bedrag van €10 + €0,95 transactiekosten te worden voldaan.

OVERMACHT

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van de dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens de dienstverlener niet aan de dienstverlener worden toegerekend in geval van een omstandigheid buiten de wil van de dienstverlener, waardoor zijn verplichtingen jegens de klant van de dienst geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de dienstverlener kan worden gevergd. Deze omstandigheden zijn onder meer stroomstoringen, stakingen, slechte weersomstandigheden, pandemie, werkonderbrekingen, noodsituaties e.d..
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet waardoor de dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens de dienstklant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort zolang de dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 3. In het geval dat de afspraak door de dienstverlener geannuleerd wordt zal de aanbetaling binnen 3 werkdagen teruggestort worden op hetzelfde bankrekeningnummer waarmee de aanbetaling is betaald;
 1. De dienstklant doet afstand van zijn recht om een schuld aan de dienstverlener te verrekenen met een vordering op de dienstverlener.
 1. De Dienstgebruiker doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.
 1. Rechten van een partij op grond van deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als goederenrechtelijke clausule als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de dienstverlener de schade opzettelijk heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat de dienstverlener een vergoeding verschuldigd is aan de dienstklant, zal de schade het honorarium niet overschrijden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt verhoogd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect het gevolg is van het niet goed functioneren van de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, programmatuur, databestanden, registers of andere zaken.
 5. De aansprakelijkheid van de dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de dienstverlener, zijn leidinggevenden of ondergeschikten is niet uitgesloten.
 1. Indien een opdracht door meer dan één persoon wordt gegeven, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de dienstverlener verschuldigd zijn.
 2. Indien indirect of onverwijld een opdracht wordt gegeven door een natuurlijk persoon in opdracht van een rechtspersoon, kan deze natuurlijke persoon ook een particuliere dienstklant zijn. Dit vereist dat deze natuurlijke persoon kan worden aangemerkt als (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij niet-betaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, ongeacht of deze op naam van een rechtspersoon of op naam van de dienstgebruiker als natuurlijk persoon geschiedt. persoon of beiden, al dan niet op verzoek van de dienstontvanger.
 1. De dienstklant vrijwaart de dienstverlener voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.
 1. De dienstklant is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden onverwijld schriftelijk te melden aan de dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden dat opdrachtnemer gehouden is tot het verrichten van andere werkzaamheden dan overeengekomen.
× HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?