Algemene voorwaarden haardienst

 1. LEYNE V.O.F., gevestigd te Almere, KvK-nummer 60312025, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van de dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de (dienst)klant.
 3. De partijen zijn samen dienstverlener en ontvanger van diensten.
 4. De overeenkomst verwijst naar de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de dienstverlener.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat altijd inspanningsverplichtingen voor de dienstverlener, geen resultaatverplichtingen.
 1. De dienstklant stelt alle voor de uitvoering van de opdracht relevante informatie ter beschikking aan de dienstverlener.
 2. De serviceklant is verplicht alle gegevens en documenten die de serviceprovider meent nodig te hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen.
 3. De dienstklant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdracht ter beschikking gestelde gegevens en laat zich niet anders leiden.
 4. Dienstverlener vrijwaart dienstverlener voor alle schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het niet naleven van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.
 5. Indien en voor zover de dienstklant daarom verzoekt, zal de dienstverrichter de desbetreffende documenten terugsturen.
 6. Indien de dienstklant de door de dienstverlener gevraagde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt en de uitvoering van de opdracht daardoor vertraging oploopt, komen de hieruit voortvloeiende extra kosten en extra vergoedingen voor rekening van de dienstklant.
 1. De op aanbiedingen van dienstverlener vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van de diensten zijn gebaseerd op de meest recente prijslijst van de dienstverlener. Fouten in de prijslijst zijn voorbehouden.
 3. Verhogingen van de dienstverlening die ten tijde van het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst door de dienstverlener niet konden worden voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. Ten aanzien van de dienstverlening komen partijen bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeen.
 5. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening afhankelijk van de omstandigheden worden bepaald op basis van de werkelijk bestede uren en het dienstverlenerstarief van de dienstverlener.
 6. Indien op basis van de werkelijk bestede uren geen tarief is overeengekomen, wordt voor de dienstverlening een richtprijs overeengekomen, waarbij de dienstverlener gerechtigd is hiervan af te wijken tot 10%. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger is, dient de dienstverlener de dienstklant tijdig te informeren waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. In dat geval heeft de dienstklant het recht om een gedeelte van de bestelling dat de richtprijs vermeerderd met 10% te boven gaat, te annuleren.
 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en/of uurlonen zijn gebaseerd op de op dat moment gehanteerde prijzen. De dienstverlener heeft te allen tijde het recht de aan de dienst in rekening te brengen vergoedingen aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en/of uurlonen worden zo spoedig mogelijk aan de dienstklant gecommuniceerd.
 1. De aanbiedingen van de dienstverlener zijn maximaal 1 dag geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is vermeld. Indien het aanbod niet binnen die termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.

 1. Om de afspraak definitief te maken, dient een aanbetaling van €50 + €0,95 transactiekosten (haardiensten) en/of €10 + €0,95 transactiekosten (waxdiensten) te worden voldaan. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van de haar of waxservice.

 2. De aanbetaling dient te geschieden via de website: www.leynel.com..
 3. Nadat de aanbetaling is voldaan en de serviceklant een bevestiging per e-mail heeft ontvangen, is de afspraak definitief.
 4. Op de dag van de afspraak stuurt LEYNEL een tweede betalingsverzoek voor het resterende bedrag. Het resterende bedrag kan vóór of tijdens  de afspraak worden betaald en moet voor vertrek op de bankrekening van LEYNEL zijn bijgeschreven.
 5. Zolang de aanbetaling nog niet is betaald, blijft de plek beschikbaar voor andere potentiële klanten. De klant die het eerst de aanbetaling voldoet is verzekerd van de plek.

 1. Op de dag van de afspraak stuurt LEYNEL, halverwege de afspraak, een tweede betaalverzoek voor het resterende bedrag. Het resterende bedrag kan tijdens de afspraak of voor vertrek worden betaald. Het resterende bedrag moet voor vertrek op de bankrekening van LEYNEL zijn bijgeschreven;
 2. Betaalt de dienstklant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning nodig is. Vanaf dat moment is de dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de dienstklant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of de dienstklant één van de volgende artikelen van de betreffende dienstklant moet achterlaten:
 3. een. Rijbewijs
 4. Identificatie
 5. Paspoort
 6. Debetkaart
 7. Indien de dienstklant in gebreke blijft, zal de dienstverlener overgaan tot incasso. De kosten verbonden aan die incasso zijn voor rekening van de serviceklant. Indien de dienstverlener in verzuim is, is hij naast de hoofdsom ook de wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade aan opdrachtnemer verschuldigd. De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Indien de dienstklant weigert mee te werken aan de uitvoering van de opdracht door de dienstverlener, is hij toch verplicht de overeengekomen prijs aan de dienstverlener te betalen.
 1. De dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De dienstverlener heeft het recht om dienstverlening door derden te laten uitvoeren.
 3. De uitvoering vindt plaats nadat de klant de algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaard, na betaling van een aanbetaling van €50 (haardiensten) en/of €10 (wasdiensten) en na ontvangst van een bevestigingsmail aan de dienstafnemer met betrekking tot de afspraak.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de dienstafnemer dat de dienstverlener tijdig met de opdracht kan beginnen.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de prestatie daardoor worden beïnvloed. De dienstverlener zal de dienstontvanger hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal dienstverlener de dienstklant hiervan zo spoedig mogelijk mondeling of schriftelijk op de hoogte stellen.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft opdrachtnemer daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Indien de klant gedurende de afspraak extra’s/addons van de haardienst af wil halen, blijft de prijs ongewijzigd omdat er al een specifiek tijdslot uit is getrokken voor de originele haardienst.
 1. Aanbetalingen worden niet gerestitueerd/verrekend.
 2. Een afspraak kan niet gewijzigd worden. Afspraken kunnen alleen worden geannuleerd.
 3. Indien de klant de afspraak wenst te annuleren, dient dit minstens 1 uur voor de afspraak aan LEYNEL te worden meegedeeld. Dit kan door op de annuleringslink in de bevestigingsmail te drukken, een whatsapp bericht te sturen 0610229753 of een e-mail naar info@leynel.com te sturen.
 4. Indien de klant een nieuwe afspraak wil maken nadat een eerdere afspraak is geannuleerd, dient opnieuw een aanbetaling van €50 (haardiensten) of €10 (waxdiensten) + €0,95 transactiekosten te worden gedaan.

OVERMACHT

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van de dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens de dienstverlener niet aan de dienstverlener worden toegerekend in geval van een omstandigheid buiten de wil van de dienstverlener, waardoor zijn verplichtingen jegens de klant van de dienst geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de dienstverlener kan worden gevergd. Deze omstandigheden zijn onder meer stroomstoringen, stakingen, slechte weersomstandigheden, pandemie, werkonderbrekingen, noodsituaties e.d..
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet waardoor de dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens de dienstklant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort zolang de dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 3. In het geval dat de afspraak door de dienstverlener geannuleerd wordt zal de aanbetaling binnen 48 uur teruggestort worden op hetzelfde bankrekeningnummer waarmee de aanbetaling is betaald;
 4. Op het moment dat er sprake is van overmacht kan de dienstklant geen aanspraak maken op onkostenvergoeding.


VOORWAARDEN/BELEID NIET OPVOLGEN
Indien LEYNEL de afspraak annuleert (op het moment van de afspraak), omdat de klant te laat is, bij haardiensten het haar niet in de juiste staat verkeerd (klitvrij, schoon, droog, etc.), de klant een (hoofdhuid) aandoening zoals schilfers, roos, schimmel, eczeem, psoriasis, luizen of iets dergelijks heeft of bij waxdiensten te kort of the lang haar heeft of een SOA heeft is de klant de aanbetaling kwijt

 1. De dienstklant doet afstand van zijn recht om een schuld aan de dienstverlener te verrekenen met een vordering op de dienstverlener.
 1. De Dienstgebruiker doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.
 1. Rechten van een partij op grond van deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als goederenrechtelijke clausule als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de dienstverlener de schade opzettelijk heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat de dienstverlener een vergoeding verschuldigd is aan de dienstklant, zal de schade het honorarium niet overschrijden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt verhoogd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect het gevolg is van het niet goed functioneren van de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, programmatuur, databestanden, registers of andere zaken.
 5. De aansprakelijkheid van de dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de dienstverlener, zijn leidinggevenden of ondergeschikten is niet uitgesloten.
 1. Indien een opdracht door meer dan één persoon wordt gegeven, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de dienstverlener verschuldigd zijn.
 2. Indien indirect of onverwijld een opdracht wordt gegeven door een natuurlijk persoon in opdracht van een rechtspersoon, kan deze natuurlijke persoon ook een particuliere dienstklant zijn. Dit vereist dat deze natuurlijke persoon kan worden aangemerkt als (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij niet-betaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, ongeacht of deze op naam van een rechtspersoon of op naam van de dienstgebruiker als natuurlijk persoon geschiedt. persoon of beiden, al dan niet op verzoek van de dienstontvanger.
 1. De dienstklant vrijwaart de dienstverlener voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

In de salon 
Na afloop van de haardienst en/of waxdienst wordt de dienstafnemer verzocht de locatie van LEYNEL meteen te verlaten. Dit zodat LEYNEL de werkplek schoon en gereed kan maken voor de volgende dienstafnemer.

Aan huis
Na afloop van de haardienst, nadat de betaling is voldaan,  zal LEYNEL de locatie meteen verlaten.

 1. De dienstklant is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden onverwijld schriftelijk te melden aan de dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden dat opdrachtnemer gehouden is tot het verrichten van andere werkzaamheden dan overeengekomen.
 1.  Bij elke haardienst, met uitzondering van de barberdiensten, heeft de dienstafnemer, geteld vanaf de datum waarop de afspraak heeft plaatsgevonden, 4 dagen garantie.
 2. Afhankelijk van de situatie en/of omstandigheden zal LEYNEL beoordelen wat
  onder de garantie valt.
 3. Onder de garantie valt niet:
  •  Het gehele kapsel wijzigen;
  •  Het gehele kapsel opnieuw doen;
 1. De garantie van de haardienst vervalt wanneer er sprake is van het volgende:
  1. De dienstklant zijn/haar haar blijkt (gedeeltelijk) korter dan 5 cm te zijn;
  2. De dienstklant zijn/haar haar is de afgelopen 2 maanden, voor de afspraak, in een recht model geknipt of heet gepunt.
  3. De dienstklant heeft kale plekken, last van haaruitval en/of een beschadigde haarlijn.
  4.  De dienstklant heeft producten in het haar voor aanvang van de haardienst;
  5. De dienstklant wil niet dat er haarproducten worden gebruikt;
  6. De dienstklant wil dat er gebruik wordt gemaakt van zijn/haar eigen producten;
  7. De dienstklant zelf (na het afronden van de haardienst) aanpassingen heeft gedaan aan het kapsel;
× HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?